انجمن سبز چیا

انجمن سبز چیا

پاراستنی ژینگە، پاراستنی ژیانە

  • your-alt
  • your-alt
  • your-alt

این سرزمین با قامت زاگروس زیباست

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۹/۰۹

زاگروس این روز ها حال خوشی ندارد و می رود تا به دست مردمانی که هزاران سال است آن ها را در دامان خویش پرورانده به بیابان تبدیل شود. روانه شدن مافیای چوب به این مناطق و پاکتراشی هر چه درخت و جنگل است به خاطر منافعی ناچیز، تغییر کاربری به زمین های شخصی و باغات، زغالگیری و بخشنامه ها و قوانینی که راه را برای تخریب هر چه بیشتر جنگل فراهم می کنند آینده زاگروس را به شدت به مخاطره انداخته است. در این میان تمایل عمومی برای استفاده از کبابی های زغالی، قلیان و چای زغالی فرای آسیب های بهداشتی و بیماری های خطرناک برای مصرف کنندگان، بازار خوبی را برای نابودگران زاگروس فراهم نموده است و بر اساس گفته کارشناسان اگر وضع به همین منوال ادامه یابد در آینده ای نزدیک دیگر در زاگروس جنگلی نخواهیم داشت.
اکوسیستم زاگروس که زخمی از نامهربانی های و آفات و آتش سوزی ها و نامدیریتی ها بود با وضع پیش رو می رود که کاری ترین زخم خود را از سوداگران پول و سرمایه بخورد و دریغا در این مملکت نه قانون و نه مسئولی شایسته وجود دارد که اگر بود کار بدینسان بحرانی نمی گشت.
ما به عنوان انجمن سبز چیا ضمن ابراز تاسف عمیق خود نسبت به وضعیت موجود؛ قویا نسبت به نابودی بی بازگشت زاگروس هشدار می دهیم. رویه پیش رو به هیچ وجه قابل قبول نبوده و تمامی کسانی که در این تاراج آشکار و خیانت بی جبران سرزمین آگاهانه و ناآگاهانه چه با تبر ها و اره های خود، چە بە عنوان دلال و تاجر و حمل کنندە و چه با نا مسئولی و چشم پوشی سهیم اند را نابخشودنی دانسته و خواهانیم تا تمامی وجدان های آگاه جامعه و دلسوزان طبیعت در برابر این اعمال شنیع و نا انسانی به هر نحوی ایستادگی کرده و دست در دست همدیگر به هر طریقی نگذاریم آینده ی سرزمینمان و استقلال طبیعی این مرزوبوم بە خاطر پر کردن جیب افرادی خاص به بیابان تبدیل شود. زاگروس به مثابه مادری مهربان همواره ما را محافظت نموده و اینک نوبت ماست شریفانە از آن حفاظت نماییم و بە انجام آن امیدوار باشیم.

انجمن سبز چیا

سوال خود را مطرح کنید :