انجمن سبز چیا

انجمن سبز چیا

پاراستنی ژینگە، پاراستنی ژیانە

  • your-alt
  • your-alt
  • your-alt

مقالە پرندگان مریوان

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۹/۲۶

مقالە پرندگان مریوان ، براساس این مطالعه فون پرندگان شامل ۲۸۳ گونه از ۱۹ راسته و ۵۷ خانواده است.

لینک دسترسی مقاله:

https://threatenedtaxa.org/index.php/JoTT/article/view/3848

سوال خود را مطرح کنید :