انجمن سبز چیا

انجمن سبز چیا

پاراستنی ژینگە، پاراستنی ژیانە

  • your-alt
  • your-alt
  • your-alt

بیانیه حمایت انجمن سبز چیا مریوان از انجمن محیط زیست “ولات” بوکان

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۹/۳۰

هم میهنان گرانقدر، مردم شرافتمند کوردستان، دوستداران محیط زیست!
اخیرا باخبر شدیم که انجمن محیط زیست “ولات” بوکان از سوی برخی از مسئولین تنگ نظر بوکان تهدید به تعطیلی فعالیت و بستن دفتر کار خود شدەاست.
مردم بوکان و همه فعالین زیست محیطی مناطق کوردنشین نیک آگاهند که انجمن محیط زیست “ولات” بوکان، نزدیک به چهار سال است که به یاری جوانان فداکار در راه خدمت دلسوزانه و آگاهی بخشی به مردم در زمینه های زیست محیطی و نیز جلوگیری از تخریب و زیان رساندن بیشتر به محیط زیست و حل و فصل معضلات مربوطه، به ویژه در سطح شهرستان بوکان، آستین همت بالا زده و با درک شرایط بحرانی محیط زیست کشور، نهایت تلاش خود را نموده و نقش بسیارموثر و مشفقانه ای ایفا نمودە است.
همچنین میدانیم که انجمن محیط زیست “ولات” بوکان، از جمله سازمانهای مردم نهاد مستقلی است که توسعه پایدار و سازندگی کشور و پیشرفت همه جانبه جامعه و هوشیاری و آگاهی بخشی آحاد مردم مرهون وجود و تلاش و فعالیت این سازمانها و نهادهای مدنی و مردمی است. لذا واضح و مبرهن است که؛ تنها جوامعی راه به سوی آینده روشن و آبادانی و رفاه می پویند که فعالیت سازمانها و نهادهای مردمی – مدنی – اجتماعی مستقل و دلسوز و به ویژە انجمنهای زیست محیطی در آنها تامین و تضمین گشته و قوانین و ادارات و ارگانهای دولتی نه تنها مانع و مزاحم فعالیت آنها نگردند بلکه در تسهیل فعالیت و خدمت و نیز همکاری با آنها هماهنگ و همکار باشند.
با توجه به تفاصیل و مراتب فوق انجمن سبز چیا هر گونه فشار و سنگ اندازی در راه فعالیتهای دلسوزانه انجمن محیط زیست “ولات” بوکان از سوی هر مسئول و ارگانی را به شدت محکوم نموده و مراتب پشتیبانی قاطع خود را از فعالیتهای زیست محیطی این انجمن اعلام میدارد.

انجمن سبز چیا

سوال خود را مطرح کنید :