انجمن سبز چیا

انجمن سبز چیا

پاراستنی ژینگە، پاراستنی ژیانە

  • your-alt
  • your-alt
  • your-alt

عیدی ما، محیط زیست پاکیزە و بدون زبالە

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۱۲/۲۰

آغاز و بهاری دیگر و گامهای مستحکم و خود جوشی دیگر؛
چشمان پرانتظار نوروز امسال نیز از بلندای شاهوی سربە فلک کشیدە، در مسیر زرتاب خروش سیروان و نگاە دیدگان زلال زریبار بە نظارە دستهایی خستگی ناپذیر و گامهایی مستحکم و نوین دیگر نشستە است.
فروزش و پاسداشت شهدای گرانقدر زیست محیطی مان در سال نو، با شعار زندگی سبز حک شدە بر لوح وجودمان، بر پرچم همیشە در اهتزاز سرزمین لالەهای گلگون کفن، در زایشی نو، با آغوشی بازتر از پیش پذیرای نوروز و بهاری دیگر است.

یاوران سبزاندیش،
مردم گرانقدر روستاهای کوردستان،
در اجرای سنت سالهای پیشین و یادگار شهید با صلابت زیست محیطی، زندەیاد “امید کهنەپوشی” حرکت و جوشش “روستا تکانی” امسال نیز در بیشتر دامنەها و روستاهای کوردستان اجرا میگردد.

انتظار داریم امسال نیز آستین همت بالا زدە و چون سالهای پیش با مشارکت پرشکوە خود حماسەای دیگر در سرزمین شهدای سبز و در راستای حفظ هرچە بیشتر محیط زیست بیافرینید.

روستای پاکیزە و بدون زبالە، خود را برای پیشوازی از نوروز و سال نو و مهمانان آمادە میکند.

“نیشتمان”، در انتظار ادای وظیفە میهنی، انسانی، زیست محیطی ما و مشارکت متحدانە در این حرکت خودجوش و پر جوشش است.

زمان: چهارشنبە، ٢٢ اسفند ١٣٩٧

کمیتە‌ی روستاهای انجمن سبز چیا

اسفند ۱۳۹۷

سوال خود را مطرح کنید :