3 ماه قبل

پاکسازی مسیر ” کونە شەم‌شەم ” بە طرف روستای ” تۆراخ تەپە “

پاکسازی مسیر ” کونە شەم‌شەم ” بە طرف روستای ” تۆراخ تەپە ” از زبالە توسط گروه کوهنوردی انجمن سبز چیا.