پ
پ
عقاب پرپا

اردک نوک پهن

ابچلیک اواز خوان

جوجه چوب پا
سلیم طوقی
گیلانشاه دم سیاه
کبوتر جنگلی
چرخ ریسک پشت بلوطی
سسک نیزار بزرگ
سسک نیزار کوچک
خوتکای ابرو سفید
ابچلیک دودی
ابچلیک تالابی
زرده پره تالابی
قمری معمولی
زرده پره سر سیاه
 چاخ ریسک سر ابی
کمرکلی جنگلی
 
سسک گلو سفید
سسک بیدی
توکای سیاه
چرخ ریسک دم دراز
 دم سرخ
چرخ ریسک سر سیاه
 
 
بلبل معمولی
سسک باغی
سسک گلو سفید کوچک
سارگپه معمولی
چک چک گوش سیاه
چک سیبری
سسک شالیزار
زرده پره سر زیتونی
گلاریول بال سرخ
 
 
ابچلیک پاسبز 
 تلیله کوچک
سنگ چشم پشت سرخ
 
 دمجنبانک شکم زرد
دارکوب سر سرخ
هد هد یا شانه به سر
 
 
 پیپت دشتی
لیل
زنبور خوار گلو خرمایی
 
 
واق 
 خروس کولی دم سفید
کوکو
 
 
کلاغ 
 قرقی
چک چک دشتی
 
 
سارگپه پا بلند 
 گنجشک درختی
حواصیل ارغوانی
 
 
 چاخ لق
 حواصیل خاکستری
سینه سرخ اروپایی
 
 
طرقه چکاوک 
 چک اروپایی
دمجنبانک ابلق
 
 
 سهرە سرسیاە یا دمگاە سفید
 کشیم کوچک
چنگر
 
 
 گلو ابی
 غاز خاکستری بزرگ
یلوە ابی
 
 
گنجشک خانگی
 کاکایی سر سیاە کوچک
اردک کلە سبز مادە
 
 
 خروس-کولی-معمولی
 زردە پرە لیمویی
کاکایی سیبری
 
 
 پیپت درختی
 حواصیل بزرگ
سهرە خاکی
 
 
 چک سیبری
 سنگ چشم پشت سرخ
یا کریم
 
 
 چکاوک کاکلی
 چنگر نوک سرخ
گنجشک سینە سیاە
 
 
پیپت تالابی
دلیجە معمولی
زردەپرە تالابی
پاشلک معمولی
سهرە سبز
اگرت کوچک
سهرە جنگلی
توکای باغی
جغد جنگلی
 
 
سسک تالابی 
 سسک درختی زیتونی
الیکایی
 
 
 تنجە
 چرخریسک نیزار
زاغ گردن بور
 
 
اردک اردەای 
 بوتیمار بزرگ
کاکایی نوک سبز
 
 
 سنگ گردان
 کاکایی مدیترانەای
سهرە جنگلی
 
 
 سهرە سینە سرخ
 کاکایی ارمنی
شاەبوف
 
 
 کاکایی سرسیاە بزرگ
 دارکوب سوری
زردە پرە تالابی
 
 
 جیجاق
 سسک نیزار
باکلان کوچک
 
 
 زردە پرە مزرعە
 چرخریسک بزرگ
چرخریسک سرابی
 
 
 کشیم بزرگ
 اردک تاجدار
سهرە نوک بزرگ
 
 
 چکاوک گندمزار
 اردک کلە سبز نرومادە
دمجنبانک خاکسترس
 
 
 سهرە زرد
 کلاغ سرسیاە
ترمتای نر بالغ
 
 
 عقاب مارخور
 جغد شاخدار
دارکوب قهوەای
 
 
 سسک سردودی
 سسک ابرو سفید
پرستو
 
 
سسک سرسیاە 
 گاوچرانک
سنگ چشم سرحنایی
 
 
 فالاروپ گردن سرخ
 سنگ چشم پیشانی سفید
گنجشک گلو زرد
 
 
 سنگ چشم خاکستری کوچک
 خروس کولی سینە سیاە
ابچلیک خالدار پاسبز
 
 
سنگ چشم دم سرخ 
 ابچلیک خالدار پاسبز
ماهیخورک معمولی
 
 
 توکای گلو سیاە
 سارگپە پا بلند
دم سرخ سیاە
 
 
مگس گیر راە راە 
 چیف چاف
باکلان بزرگ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.