آرشیو » کمیته ها

‍ ۱۲۰۰ مورد تخریب و تصرف‌های شناسایی شدە توسط انجمن سبز چیا در شهرستان مریوان
2 روز قبل

‍ ۱۲۰۰ مورد تخریب و تصرف‌های شناسایی شدە توسط انجمن سبز چیا در شهرستان مریوان

در چند سال اخیر علیرغم حضور، اقدامات عملی، روشنگری‌ها و آگاهی بخشی‌های انجمن سبز چیا نسبت به جنایات و تخریبهای که درحق جنگل‌های منطقه صورت گرفته اما متاسفانە تخریبها روند افزایشی بە خود گرفته است و این انجمن تاکنون با استفاده از تصاویر ماهوارەای ۱۲۰۰ تخریب را شناسایی کردە است. تخریب و ریشه کن کردن […]

کاشتن چندین نهال بە یاد شهیدان “هەڵەبجە”
4 هفته قبل

کاشتن چندین نهال بە یاد شهیدان “هەڵەبجە”

کاشتن چندین نهال بە یاد شهیدان “هەڵەبجە” ۲۶اسفند ماە ۱۳۹۹ مریوان – بلوار عبادت