آرشیو » تخریب

شناسایی بیش از ۶۵۰ مورد تخریب جنگل در شهرستان مریوان و حومه.
6 ماه قبل

شناسایی بیش از ۶۵۰ مورد تخریب جنگل در شهرستان مریوان و حومه.

شناسایی بیش از ۶۵۰ مورد تخریب جنگل در شهرستان مریوان و حومه. تصاویر ماهوارەای نشان دهندەی حجم گستردەای از تخریب، پاک‌تراشی و تصرف جنگل های مریوان و حومه در چند سال اخیر می‌باشد. در نگاه اول نقاطی به نظر می‌رسند که احیا یا عمران و آبادانی در آنها صورت گرفته باشد؛ اما با تأسف و […]