آرشیو » تخریب

‍ ۱۲۰۰ مورد تخریب و تصرف‌های شناسایی شدە توسط انجمن سبز چیا در شهرستان مریوان
2 روز قبل

‍ ۱۲۰۰ مورد تخریب و تصرف‌های شناسایی شدە توسط انجمن سبز چیا در شهرستان مریوان

در چند سال اخیر علیرغم حضور، اقدامات عملی، روشنگری‌ها و آگاهی بخشی‌های انجمن سبز چیا نسبت به جنایات و تخریبهای که درحق جنگل‌های منطقه صورت گرفته اما متاسفانە تخریبها روند افزایشی بە خود گرفته است و این انجمن تاکنون با استفاده از تصاویر ماهوارەای ۱۲۰۰ تخریب را شناسایی کردە است. تخریب و ریشه کن کردن […]

شناسایی بیش از ۶۵۰ مورد تخریب جنگل در شهرستان مریوان و حومه.
3 ماه قبل

شناسایی بیش از ۶۵۰ مورد تخریب جنگل در شهرستان مریوان و حومه.

شناسایی بیش از ۶۵۰ مورد تخریب جنگل در شهرستان مریوان و حومه. تصاویر ماهوارەای نشان دهندەی حجم گستردەای از تخریب، پاک‌تراشی و تصرف جنگل های مریوان و حومه در چند سال اخیر می‌باشد. در نگاه اول نقاطی به نظر می‌رسند که احیا یا عمران و آبادانی در آنها صورت گرفته باشد؛ اما با تأسف و […]