آرشیو » پیشگیری از بحران و حوادث

‍ ۱۲۰۰ مورد تخریب و تصرف‌های شناسایی شدە توسط انجمن سبز چیا در شهرستان مریوان
2 روز قبل

‍ ۱۲۰۰ مورد تخریب و تصرف‌های شناسایی شدە توسط انجمن سبز چیا در شهرستان مریوان

در چند سال اخیر علیرغم حضور، اقدامات عملی، روشنگری‌ها و آگاهی بخشی‌های انجمن سبز چیا نسبت به جنایات و تخریبهای که درحق جنگل‌های منطقه صورت گرفته اما متاسفانە تخریبها روند افزایشی بە خود گرفته است و این انجمن تاکنون با استفاده از تصاویر ماهوارەای ۱۲۰۰ تخریب را شناسایی کردە است. تخریب و ریشه کن کردن […]

زرێبار در آتش
3 ماه قبل
زرێبار در آتش
3 ماه قبل