انجمن سبز چیا

انجمن سبز چیا

پاراستنی ژینگە، پاراستنی ژیانە

  • your-alt
  • your-alt
  • your-alt

شما “امید” این سرزمین هستید!

اندازه فونت :
2019/03/16

جنبش “روستاتکانی” امسال؛ همزمان، یکپارچە و سربلند در ٢٠١ آبادی منطقە!

روز چهارشنبە ٢٢ اسفند، اعضا کمیتە روستایی انجمن سبز چیا و تعداد زیادی از دلسوزان محیط زیست در شهر و روستا؛ هماهنگ، خود جوش و پرجوش اقدام بە پاکسازی دامنەها، رودخانەها و داخل روستاهای مناطق خاومیرآباد، آبادیهای دوروبر زرێبار، سرشیو، کوماسی، چم شامیان، هورامان، کلاترزان و ژاورۆ؛ از زبالە و مواد زاید پلاستیکی و عفونی نمودند.
این حرکت بزرگ زیست محیطی موسوم بە “روستاتکانی” و با شعار “سرزمین بدون زبالە”، هر سالە در آخرین چهارشنبە سال انجام می‌گیرد و امسال وارد هفتمین سال خود شد.
مراسم و حرکت مردمی “روستاتکانی” امسال با این ویژگی بسیار بارز، با سربلندی تمام بە انجام رسید کە یاد و خاطرە مسئول پیشین کمیتە روستایی انجمن، شهید گرانقدر “امید کهنەپوشی” کە در سوم شهریور ٩٧ جان خود را فدای اهداف زیست محیطی سرزمین خود نمودە بود، موجب خروش و جوشش بیشتری در وفاداری بە ادامە راە شهیدان و اجرای این نهضت پایدار و با شکوە گردید.
انجمن سبز چیا، در تقدیرنامە ویژەای، این حرکت ستودنی و زیست محیطی مردم روستاهای منطقە را ارج بسیار نهادە و خطاب بە کنشگران این عرصە ابراز نمودەاست:”سبدهای پر گل و عطراگین جنبش “روستا تکانی” امسال کە با دستان پر توان و گامهای هماهنگتان؛ زبالەها و پلیدیها و زشتیهای دامنەها و روستاهای کوردستان را روفتە و زیبایی و پاکیزگی و زندگی دوبارە بە دیارمان بخشید، شایستە آن می‌دانیم کە آرامگاە شهدای ژینگە را با زیبایی و عطر آن بیاراییم.”

 

انجمن سبز چیا
اسفند ٩٧

سوال خود را مطرح کنید :