انجمن سبز چیا

انجمن سبز چیا

پاراستنی ژینگە، پاراستنی ژیانە

  • your-alt
  • your-alt
  • your-alt

آتش سوزی جنگل های استرالیا

اندازه فونت :
2020/01/06

 ‌

آتش سوزی جنگل های استرالیا سرمایەای بشری بود کە بە باد فنا رفت، و دیگر زمین آن زمین سابق نیست . برای چنین فاجعەای هر انسانی باید متاثر باشە و باید درس عبرتی ازین همە جان های سوختە بگیرە. هر اندیشمندی با اندیشە ورزیدن هایش ، هر فرد متفکری با تفکر و تفلسف هایش ، هر دکتری ، هر مهندسی ، هر سیاست مداری ، هر انسانی کە در این زمین برای زیستن خانەای دارد و موطنی . همەی ما در برابر چنین “دردهای مشترکی” باید در جای خودمان اقدامی انجام دهیم و کاری بکنیم . بە قول دالایی لاما:” زمین دیگر بە انسان های موفق محتاج نیست ، اما بە انسان های ناجی و عاشق بە شدت نیازمند است “. آتش سوزی جنگل های استرالیا واقعا ” اون روی سگِ” طبیعت بود کە از دست این همە ناعدالتی نسبت بە طبیعت، این همە ظلم در حق منابع طبیعی انسانی و موهبت های الهی بالا آمد و این همە فاجعە را بە بار آورد . ما باید از امروز بە بعد بیشتر بترسیم . باید بیشتر در فکر باشیم . نوح هراری در یک مصاحبەای با شبکەی بی بی سی ، اعلام کرد کە سە خطر جددی ادامەی حیات زمین و انسان ها را تهدید می کند؛ یکی از آن سە خطر جدی ، خطر گرم شدن زمین است کە از نظر یوال نوح هراری حتی از صلاح هستەای و بمب اتم بیشتر خطرناک است. پس لاکچری بازای انستا رو(آنها کە استوری هایشان پر از اشکِ تمساحی برای حیوانات استرالیاست. ما کە هیچ اهمیتی برای حفاظت از محیط زیست قائل نیستیم . کسانی کە در حال تخریب جنگل ها هستند . دولت مردان و سازمان های دولتی ای کە چشم و گوش بستە در حال از بین بردن طبیعت و “منابع طبیعی” انسانی هستند ) بگویید: هر وقت عکسی از آتش سوزی جنگل های زاگرس هم دیدند، بفهمید کە چە فاجعەای در حال رخ دادن است . بفهمید کە این ” خانەام آتش گرفتە است، آتشی جان سوز ” تنها شعری از اخوان ثالث نیست ، بلکە ندایی است از همەی ما انسان ها ، همەی ما ساکنان زمین کە در حال نابود ساختن خانەی خویشیم . بفهمید ــ هەژگەڵ ــ بە دستان این دیار چگونە با جان و دل از این سرزمین و جنگل ها و حیواناتش حفاظت می کنند، وقتی کە شما در لای بودجەهای کلانتان خفتە بودید و ماشین های آب پاشتان زنگ زدە بود و بیل ها و کلاه های حریقتان علاف پرسە می زد و آتش را نظارە می کرد. بە آنها بگویید: در سال جاری بیش از ۱۰۰۰ آتش در جنگل های زاگرس اتفاق افتاد و هر سالە در این جنگل ها هکتارها جنگل با دستِ نامردای تبر بە دست و ارە بدستِ مجوز بە دست، ( مجوزهای دولتی و مجوز های چشم پوشی و مجوز های برخورد جدی نداشتن ) قطع می شود و کسی نیست استوری و پست بزارە . بگویید ….

 

سوهەیب عەلی

سوال خود را مطرح کنید :