انجمن سبز چیا

انجمن سبز چیا

پاراستنی ژینگە، پاراستنی ژیانە

  • your-alt
  • your-alt
  • your-alt

نگاه‌هایی متفاوت از ورای محدودیت‌های پی‌درپی منطقەای و استانی و …  بر سر راه انجمن سبز چیا

اندازه فونت :
2021/02/13

 

باری دیگر بە پاسداشت مجموعە فعالیت‌های بی‌شائبەی زیست‌محیطی، انجمن سبز چیا مورد توجە شخصیات و صاحب‌نظران مطرح و پیشرو محیط‌زیستی واقع شد. این‌بار چیا در زمرەی ۱۴ تشکل مردم‌نهاد فعال و کوشا قرار گرفتە است.

اینک چیا در مرحلەی نیمەنهایی انتخاب انجمن‌های مدنظر مٶسسەی “مهرگان علم” کاندیدا گردیدە است تا در میان سازمان‌های زیست‌مدار توسط داوران در جایگاه مدنظر انتخاب گردد.

 

چیا پیشتر توسط مٶسسەی “رادمنش” نیز حائز مقام اول  تشکل‌های زیست‌محیطی مد نظر آن مٶسسە واقع گردید.

 

سوال خود را مطرح کنید :