آرشیو » اجرایی

شما “امید” این سرزمین هستید!
2 سال قبل

شما “امید” این سرزمین هستید!

جنبش “روستاتکانی” امسال؛ همزمان، یکپارچە و سربلند در ٢٠١ آبادی منطقە! روز چهارشنبە ٢٢ اسفند، اعضا کمیتە روستایی انجمن سبز چیا و تعداد زیادی از دلسوزان محیط زیست در شهر و روستا؛ هماهنگ، خود جوش و پرجوش اقدام بە پاکسازی دامنەها، رودخانەها و داخل روستاهای مناطق خاومیرآباد، آبادیهای دوروبر زرێبار، سرشیو، کوماسی، چم شامیان، هورامان، […]