کمیته ها

آرشیو
۲۹ دی؛ روز هوای پاک

۲۹ دی؛ روز هوای پاک

۲۹ دی ماه به عنوان روز هوای پاک نام‌گذاری شده است نامگذاری روز هوای پاک به طور کلی در دنیا به منظور جلب توجه...

شناسایی بیش از ١٠٠مورد تخریب در کمتر از ١٠ روز !!!

شناسایی بیش از ١٠٠مورد تخریب در کمتر از ١٠ روز !!!

شناسایی بیش از ١٠٠مورد تخریب در کمتر از ١٠ روز !!! در مدت کمتر از ١٠ روز بیش از ١٠٠ مورد تخریب توسط تیم...